25.11.11

සුඛ වග්ගො 11

බාලසංගතචාරී හි
දීඝමද්ධාන සොචති
දුක්ඛො බාලෙහි සංවාසො
අමිත්තෙනෙ ව සබ්බදා
ධීරො ච සුඛසංවාසො
ඤාතීනං ව සමාගමො

මෝඩයන් හා එක්ව හැසිරෙන තැනැත්තා බොහෝ කලක් ශෝක කරයි.මෝඩයන් හා එක්ව විසීම සතුරකු හා එක්ව විසීමක් මෙන් සැමදා ම දුකකි.නුවණැත්තාට නෑයන් හා එක්වීමක් මෙන් සුචරිතය දියුණු කරන්නන් හා එක්වීම සැපයකි..