20.10.11

බුද්ධ වග්ගො 7

අනූපවාදො අනූපඝාතො
පාතිමොක්ඛෙ ච සංවරො
මත්තඤ්ඤූතා ච භත්තස්මිං
පන්ථං ච සයනාසනං
අධිචිත්තේ ච ආයොගො
එතං බුද්ධාන සාසනං

අනුන්ට හෙළා තළා කථා නො කළ යුතුය.අනුන්ට හිංසා නො කළ යුතුය.ප්‍රතිමෝක්ෂ සංවරය ඇතිකර ගත යුතුය.ආහාරයෙහි පමණ දත යුතුය.විවේක සේනාසනයෙහි ඇලුම් කළ යුතුය.සමවත් වැඩිය යුතුය යනු සියලු බුදුවරුන්ගේ අනුශාසනයයි.