3.10.11

ලොක වග්ගො 2

උත්තිට්ඨෙ නප්පමජ්ජෙය්‍ය
ධම්මං සුචරිතං චරෙ
ධම්මචාරි සුඛං සෙති
අස්මිං ලොකෙ පරම්හි ච

පිණ්ඩපාතයෙහි පමා නොවිය යුතුය.සුචරිතයෙ හි යෙදිය යුතුය.ධර්මයෙහි හැසිරෙන්නා මෙලොව පරලොව දෙකෙහි ම සුවසේ වෙසේ..