11.10.11

ලොක වග්ගො 11

න වෙ කදරියා දෙවලොකං වජන්ති
බාලා භවෙ නප්පසංසන්ති දානං
ධීරො ච දානං අනුමොදමානො
තෙනෙව සො හොති සුඛී පරත්ථ

තද මසුරෝ කිසි කලෙකත් දෙව්ලොව නොයත්, මෝඩයෝ කිසිදාක දන්දීම නොපසසත්, නුවණැත්තා අනුන් විසින් දෙන ලද දානයෙහි පින ද අනුමෝදන් ව එයින් ම පරලොව සැප විඳින්නෙක් වේ..