23.10.11

බුද්ධ වග්ගො 10

බහු වෙසරණං යන්ති
පබ්බතානි වනානි ච
ආරාම - රුක්ඛ - චෙත්‍යානි
මනුස්සා භයතජ්ජිතා

බියෙන් තැතිගත් මිනිස්සු පර්වත,කැලෑ,ආරාම,ගස්,චෛත්‍ය යන මේ දේ බොහෝ සෙයින් සරණ කොට යති..