17.9.11

ජරා වග්ගො 8

අනෙකජාති සංසාරං
සන්ධාවිස්සං අනිබ්බිසං
ගහකාරකං ගවෙසන්තො
දුක්ඛා ජාති පුනප්පුනං

නැවත නැවත ඉපදීම දුකකි.ඒ නිසා මේ ආත්ම නාමය නමැති ගෙය සාදන වඩුවා සොයමින් ඔහු සොයාගත නො හැකිව හෙවත් ඒ පිළිබඳ නුවණ නොලබා සසර නොයෙක් ජාතිවල ඔබ මොබ ඇවිද්දෙමි..