1.9.11

දණ්ඩ වග්ගො 8

අථ පාපානි කම්මානි
කරං බාලො න බුජ්ඣති
සෙහි කම්මෙහි දුම්මෙධො
අග්ගි දඪඪො ව තප්පති

මෝඩයා පව්කම් කරමිනුත් එයින් වන විපාකය තේරුම් නො ගනී.අනුවණයා තමා කළ පාප කර්මයන් නිසා ගින්නෙන් දැවුනකු මෙන් තැවේ..