4.9.11

දණ්ඩ වග්ගො 11

රාජතො වා උපස්සග්ගං
අබ්භක්ඛානං ව දාරුණං
පරික්ඛයං ච ඤාතීනං
භොගානං ච පභංගුරං

ඔහු රජුගෙන් වන උවදුරකට හෝ දරුණු දෝෂාරෝපණයකට හෝ (තමාට පිහිට වීමට සිටි ) නෑයන්ගේ පිරිහීමකට හෝ,සම්පත් විනාශයකට හෝ පැමිණේ..