18.8.11

පාප වග්ගො 8

වාණිජොව භයං මග්ගා
අප්පසත්ථො මහද්ධනො
විසං ජීවතුකාමොව
පාපානි පරිවජ්ජයෙ

මඳ පිරිවරක් කැටුව යන මහා ධනවත් වෙළෙන්දා බියජනක මඟක් (සොර සතුරු උවදුරු ඇති මඟක් ) හැර යන්නා සේ ද ජීවත්වෙනු කැමැත්තා විෂ අත්හරින්නා සේ ද, නුවණැත්තා සියලු පව් දුරින් ම දුරු කළ යුතුය..