17.8.11

පාප වග්ගො 7

මාප්පමඤ්ඤෙථ පුඤ්ඤස්ස
න මං තං ආගමිස්සති,
උදබින්දු නිපාතෙන
උදකුම්භොපි පූරති,
පුරති ධීරො පුඤ්ඤස්ස
ථොකථොකම්පි ආචිනං

තමා කළ පින ඉතා සුළුය.එහි විපාකය තමා කරා නො ඒයයි සුළුකොට නො සිතිය යුතුය.දිය බිඳු එක් වීමෙන් ක්‍රම ක්‍රමයෙන් කළය පිරෙන්නාක් මෙන් ටිකින් ටික එක්වන පින නිසා නුවණැත්තා පිනින් පිරේ..