2.8.11

සහස්ස වග්ගො 7

මාසෙ මාසෙ සහස්සෙන
යො යජෙත සතං සමං,
එකං ච භාවිතත්තානං
මුහුත්තම්පි පූජයෙ,
සායෙව පූජනා සෙය්‍යො
යං චෙ වස්සසතං හුතං

මාස් පතා දාහ බැගින් වියදම් කොට සියක් අවුරුද්දක් මුළුල්ලෙහි සාමාන්‍ය ලෞකික ජනයාට දෙන දනට වඩා,ශීල සමාධි ප්‍රඥා වශයෙන් වඩන ලද සිත ඇති ආර්ය පුද්ගලයකුට එක් මොහොතක් තුළ කරන පූජාවම ඉතා උතුම් වේ..