13.8.11

පාප වග්ගො 3

පුඤ්ඤං චෙ පුරිසො කයිරා
කයිරාථෙතං පුනප්පුනං,
තම්හි ඡන්දං කයිරාථ
සුඛො පුඤ්ඤස්ස උච්චයො

පින් කරන්නා නිතර නිතර පින් කළ යුතුය.පිනට ආශා කළ යුතුය.පින් රැස් කිරීම සැපයට හේතු වේ.