12.8.11

පාප වග්ගො 2

පාපං චෙ පුරිසො කයිරා
න තං කයිරා පුනප්පුනං
න තම්හි ඡන්දං කයිරාථ
සුඛො පුඤ්ඤස්ස උච්චයො

යමකු බැරිවීමකින් පවක් කළත් නැවත නැවත එය නොකළ යුතුය.පවට ආශා නොකළ යුතුය.පව් රැස් කිරීම දුකට හේතු වේ..