9.8.11

සහස්ස වග්ගො 15

යො චෙ වස්සසතං ජීවෙ
අපස්සං අමතං පදං,
එකාහං ජීවිතං සෙ‍ය්‍යො
පස්සතො අමතං පදං

නිවන් නොදක්නා, අවබෝධ කරනොගන්නා පුද්ගලයාගේ සියක් අවුරුදු ජීවිතයට වඩා එය අවබෝධ කර ගන්නා පුද්ගලයාගේ එක දවසක ජීවිතය උතුම් ය..