8.8.11

සහස්ස වග්ගො 14

යො චෙ වස්සසතං ජීවෙ
අපස්සං උදයව්‍යයං,
එකාහං ජීවිතං සෙ‍ය්‍යො
පස්සතො උදයව්‍යයං

පංචස්කන්ධයාගේ හටගැනීම හා නැවැත්වීම නුවණින් නොදක්නා පුද්ගලයාගේ සියක් අවුරුදු ජීවිතයට වඩා ඒ දෙක නුවණින් දක්නාහුගේ එක දවසක ජීවිතය උසස්ය..