6.8.11

සහස්ස වග්ගො 12

යො චෙ වස්සසතං ජීවෙ
දුප්පඤ්ඤො අසමාහිතො,
ඒකාහං ජීවිතං සෙය්‍යො
පඤ්ඤාවන්තස්ස ඣායිනො

එකඟ සිතක් නැති අනුවණයාගේ සියක් අවුරුදු ජීවිතයට වඩා ධ්‍යාන වඩන බුද්ධිමතාගේ එක දවසක ජීවිතය උසස් ය..