11.8.11

පාප වග්ගො 1

අභිත්ථරෙථ කල්‍යාණෙ
පාපා චිත්තං නිවාරයෙ,
දන්ධං හි කරොතො පුඤ්ඤං
පාපස්මිං රමතී මනො

පින් කිරීමෙහි යුහුසුලු විය යුතුය.සිත පවින් වළකා ගත යුතුය.(මසුරු මලෙන් සිත දැඩිවැ වැඩුණු කල අකුසලයෙහි ඇලෙන්නේ ය. )අතපසු කරමින් පින් කරන්නහුගේ සිත පාපයෙහි ඇලෙන හෙයිනි..