31.7.11

සහස්ස වග්ගො 6

නෙව දෙවො න ගන්ධබ්බො
න මාරො සහ බ්‍රහ්මුණා,
ජිතං අපජිතං කයිරා
තථාරූපස්ස ජන්තුනො

ආත්මය දිනාගත්තහුගේ දිනීම පැරදීමක් කරන්නට දෙවියෙක්වත්,ගන්ධර්වයෙක්වත්,බ්‍රහ්මයා සමඟ පැමිණි මාරයාවත් සමත් නො වේ..