30.7.11

සහස්ස වග්ගො 5

අත්තා හවෙ ජිතං සෙය්‍යො
යා චායං ඉතරා පජා,
අත්ත දන්තස්ස පොසස්ස
නිච්චං සඤ්ඤතචාරිනො

දූ කෙළි ආදියෙන් අනුන් දිනීමට වඩා තමා විසින් තමා දිනාගැනීම ඒකාන්තයෙන් ම ඉතා උසස් ය.නිතර තැන්පත් හැසිරීම් ඇති ආත්මය දමනය කරගත් පුරුෂයාගේ ඒ දිනීම් පැරදවීමක් කරන්ම්නට කිසිවකුටත් නොපිළිවන..