20.7.11

අරහත්ත වග්ගො 5

යස්සින්ද්‍රියානි සමථං ගතානි
අස්සා යථා සාරථිනා සුදන්තා
පහීණමානස්ස අනාසවස්ස
දෙවාපි තස්ස පිහයන්ති තාදිනො

රියැදුරකු විසින් මනාව හීලෑ කරන ලද අසුන් මෙන්,දැමුණු ඉඳුරන් ඇති මානය හා කාමාදී ආශ්‍රවයන් දුරුකළා වූ,අටලෝ දහම් විෂයෙහි නො සැලෙන පැවතුම් ඇති රහතුන් වහන්සේට දෙවියෝත් කැමති වෙති..