29.7.11

සහස්ස වග්ගො 4

යො සහස්සං සහස්සෙන
සංගාමෙ මානුසෙ ජිනෙ,
එකං ච ජෙය්‍ය අත්තානං
ස වෙ සංගාම ජුත්තමො

යමකු යුද්ධයක දී මිනිසුන් ලක්ෂයක් පරදවා දිනුවත් තමාගේ එකම ආත්මය දිනාගැනීම එයට වඩා උතුම් ය.ආත්මය දිනාගත් පුද්ගලයා සෙසු දිනුම් කරුවන්ට වඩා ඉතා උසස්ය..