28.7.11

සහස්ස වග්ගො 3

යො චෙ ගාථාසතං භාසෙ
අනත්ථපද සංහිතා,
එකං ධම්මපදං සෙය්‍යො
යං සුත්වා උපසම්මති

යමකු අනර්ථය සිදුකරන පදවලින් යුත් ගාථා සියයක් කීවත් එයින් වැඩක් නැත.යම් ගාථා පදයක් ඇසීමෙන් මිනිසා සංසිඳීමට පැමිණේ නම් එසේ වූ එක ධර්ම පදය පවා ඉතා උතුම් ය..