18.7.11

අරහත්ත වග්ගො 3

යෙසං සන්නිචයො නත්ථි
යෙ පරිඤ්ඤාතභොජනා
සුඤ්ඤතො අනිමිත්තො ච
විමොක්ඛො යස්ස ගොචරො
ආකාසෙව සකුන්තානං
ගති තෙසං දුරන්නයා

යම් කෙනෙක් කර්මය හෝ සිව්පසය රැස් කිරීමක් නැද්ද,තමන්ගේ භෝජන සීමාව හොඳහැටි දනී ද,රාගාදියෙන් මිදුණාවූත්,රාගාදී නිමිති රහිත වූත්,නිවන අරමුණු කොට වසන එබඳු රහතන් වහන්සේ මරණින් මතු ගිය මඟ හෝ යන මඟ නොදත හැකිය.අහසෙහි කුරුල්ලන් ගිය මඟ නොදත හැකිවාක් මෙනි..