17.7.11

අරහත්ත වග්ගො 2

උය්‍යුංජන්ති සතීමන්තො
න නිකෙතෙ රමන්ති තෙ
හංසාව පල්ලලං හිත්වා
ඔකමොකං ජහන්ති තෙ

මනා සිහියෙන් යුක්තවූවෝ උනන්දුවෙන් ධ්‍යාන භාවනාවෙහි යෙදෙති.ඔවුහූ කිසිම තැනක හෝ කිසිම දෙයක හෝ කිසිම කෙනෙකු කෙරෙහි නො ඇලෙති.විල හැර යන හංසයන් මෙන් ඔවුහූ වසන හැම තැනක්ම හැර දමා යති..