26.7.11

සහස්ස වග්ගො 1

සහස්සම්පි චෙ වාචා
අනත්ථපද සංහිතා,
එකං අත්ථපදං සෙය්‍යො
යං සුත්වා උපසම්මති

අනර්ථ සිදුකරන පදවලින් යුත් වචන දාහක් වුවත් උසස් නැත.යම් වචනයක් ඇසීමෙන් මිනිසා සන්සිඳීමට පත්වේ නම් එබඳු අර්ථවත් එක පදය පවා ඉතා උතුම්ය..