16.7.11

අරහත්ත වග්ගො 1

ගතද්ධිනො විසොකස්ස
විප්පමුත්තස්ස සබ්බධී
සබ්බගන්ථප්පහීණස්ස
පරිළාහො න විජ්ජති

සසර ඉපදීම නැතිකල,ශෝක දුරුකළ, සියලු තැන්හි නො ඇලී ඉන් මිදුණා වූ,සියලු කෙලෙස් ගැට සිඳලූ රහතුන් වහන්සේට දැවිල්ලක් නැත.කෙලෙස් නැසූ නිසා සිත් තැවුලක් හෝ දැවිල්ලෙක් ඇති නොවේ..