14.7.11

පණ්ඩිත වග්ගො 13

තත්‍රාභිරතිමිච්ඡෙය්‍යෙ
හිත්වා කාමෙ අකිංචනො
පරියොදපෙය්‍ය අත්තානං
චිත්තක්ලෙසෙහි පණ්ඩිතො

නිවනෙහි සිත ඇලවිය යුතු ය.වස්තුකාම,ක්ලෙශකාම දුරුකොට කිසිම දෙයක අයිතියක් නැත්තකු විය යුතුය.එසේම සිත කිලුටු කරන අකුසල්වලින් මිදී සිත පිරිසිදු කරගත යුතුය..