13.7.11

පණ්ඩිත වග්ගො 12

කණ්හං ධම්මං විප්පහාය
සුක්කං භාවෙථ පණ්ඩිතො
ඔකා අනොකං ආගම්ම
විවෙකෙ යත්ථ දූරමං,

පණ්ඩිතයා ගිහිගෙයින් නික්ම පැවිදිව අකුසල් දුරුකොට කුසල් වැඩිය යුතුය.ගිහිගෙය හැර පැවිදි වූ පුද්ගලයා දුක සේ සිත් ඇලවිය යුතු තැන වූ.,