12.7.11

පණ්ඩිත වග්ගො 11

යෙ ච ඛො සම්මදක්ඛාතෙ
ධම්මේ ධම්මානුවත්තිනො
තෙ ජනා පාරමෙස්සන්ති
මච්චුධෙය්‍යං සුදුත්තරං

යම් කෙනෙක් බුදුන් විසින් මනා කොට දෙසන ධර්මය දැන ඒ අනුව පවතිද්ද,ඔවුහූ ඉතා අමාරුවෙන් තරණය කළ යුතු සංසාර සාගරය තරණය කොට නිවනට පැමිණෙති..