11.7.11

පණ්ඩිත වග්ගො 10

අප්පකා තෙ මනුස්සෙසු
යෙ ජනා පාරගාමිනො
අථායං ඉතරා පජා
තීරමෙවානුධාවති

මිනිසුන් අතුරෙන් පරතෙරට ( නිවනට ) යන්නෝ ටික දෙනෙකි.සෙස්සො මෙතෙරට ( භවයටම ) දුවති..